Ochrona danych

Polityka dotycząca ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Chata Starych Znajomych Katarzyna Gadomska z siedzibą w Zahutyniu 281, 38-500 Sanok, nip 919 131 44 63
2. Inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail: restauracja@chatastarychznajomych.pl
3. Podstawowym celem dla którego hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich -Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4. Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr dowodu, pesel, adres e - mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
6. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Chaty lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie chaty obiekt jest monitorowany. W związku z tym pozyskane dane wizerunkowe będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
8. Każdy gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10. Chata przetwarzane dane osobowe w sposób zautomatyzowany w tym również dokonuje profilowania. Każdy gość ma prawo wnieść sprzeciw do zaniechania takiego działania.